+421 907-922-776

Recyklácia

Táto oblasť pomáha riešiť problém ekológie a ochrany životného prostredia. Zaoberá sa recykláciou odpadov obsahujúcich drahé kovy. Safina vykupuje a prepracuváva dentálne a klenotnícke odpady, použité chemikálie s obsahom drahých kovov, staré šperky, mince, odpady elektrochemického a elektronického priemyslu a ďalšie odpady z drahých kovov.

Prehľad vykupovaných a zpracovávaných odpadov

Odpady z elektrických a elektronických zariadení

Autokatalyzátory

Fotomateriály

Priemyslové odpady určené pre hydrometalurgické zpracovanie

Výrobky z platinových kovov

Dentálne materiály

Odpady z klenotnických výrob

Ostatné